תקנון החנות

תנאי שימוש ורכישה באתר חנות המקוונת במוזיאון מגדל דוד  (להלן: "האתר" ו- "התקנון").

א. החנות המקוונת באתר http://a3806-tmp.s85.upress.link (להלן: "החנות") מופעלת על ידי עמותת מגדל דוד – המוזיאון לתולדות ירושלים (ע"ר) 58-001673-1 (להלן: "העמותה") אשר כתובתה ת.ד. 14005 ירושלים 91140, ו/או ע"י מי מטעמה.
ב. העמותה מאפשרת לכל המעוניין (להלן: "הרוכש"), לרכוש מוצרים ממגוון מוצרי החנות שבמוזיאון מגדל דוד, בדרך נוחה ומהירה.
ג. ניתן לרכוש ממוצרי החנות גם באמצעות מרכז ההזמנות בטלפון מספר 02-6265367 או בדוא"ל shop@tod.org.il
ד. ברכישת מוצרים בצורה מקוונת באמצעות האתר, הנך מצהיר כי קראת את תנאי התקנון המופרטים להלן בעיון וקבלת אותם ללא סייג.
ה. תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים לשני המינים.
ו. העמותה שומרת על זכותה לשנות את תקנון זה מעת לעת, אולם שינוי בתקנון יחול רק על שירות שניתן אחריו.
ז. כותרות התקנון מובאות לשם הנוחות והתמצאות ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון.

תנאים כללים

1. הרוכש מצהיר, כי הינו מעל לגיל 18. העמותה מבהירה, כי אין ביכולתה לאמת את עובדת היות הרוכש מעל גיל 18.
2. הרוכש מצהיר, כי הינו בעל חשבון בנק, תיבת דואר אלקטרוני תקינה ברשת האינטרנט, וכי הינו עושה שימוש בחשבון PAYPAL שבבעלותו כדין.
3. הרוכש מצהיר, כי כל הפרטים שמסר ו/או שימסור בתהליך רכישת המוצרים באמצעות האתר, הינם פרטיו האישיים הנכונים, לרבות כתובת דואר אלקטרוני, שם מלא, מספר טלפון ותעודת זהות, ופרטי חשבון ה-PAYPAL מסירת פרטים כוזבים ו/או שימוש בפרטים שאינם שלך הינם אסורים, עשויים להוות עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
4. הרוכש מצהיר כי השימוש באתר הינו לצורך פרטי בלבד.

רכישת מוצרים

5. נפלה טעות סופר באתר לרבות בתיאור המוצר ו/או במחירו, לא יחייב הדבר את העמותה. במקרה שנפלה טעות סופר, יוכל הרוכש לבטל את הרכישה ללא גביית דמי ביטול.
6. לצורך רכישת מוצרים בצורה מקוונת עליך לעקוב אחרי שלבי ההזמנה ולהשלים אותם, ברצף, ללא הפסקות תוך הקפדה על הזנת פרטים נכונים ומדויקים.
7. רכישת מוצרים דרך האתר אפשרית בשלב זה רק בתשלום באמצעות PAYPAL.
8. הודעה בדבר אישור חיוב חשבון ה- PAYPAL ופרטי ההזמנה ישלחו לרוכש לתיבת הדואר אלקטרוני שאת פרטיה מילא בתהליך הרכישה. יודגש, כי אישור החיוב מ- PAYPAL מהווה תנאי סף להשלמת תהליך הרכישה.
9. מובהר, כי כל עוד לא נשלח לרוכש אישור הזמנה בהתאם לאמור בסעיף 8 לעיל, לא יהיה תוקף כלשהו להזמנה.
10. בכל מקרה בו, הודעה על אישור ההזמנה לא התקבלה, תוך 15 דק' מהשלמת ההזמנה, יש ליצור קשר מיידית עם מרכז ההזמנות בטלפון מספר 02-6265367.
11. הרוכש מאשר שידוע לו, כי תתכנה תקלות בתפעול האתר כתוצאה מהשבתה או תקלה של רשת האינטרנט בין אם כתוצאה מכח עליון ו/או לצורך תפעול או שדרוג ו/או כתוצאה מפעולת זדון כלשהי מטעם צד שלישי ו/או כתוצאה מתקלה כלשהי ברשת האינטרנט, והוא מוותר על כל טענה בעניין כלפי העמותה או מי מטעמה.

ביטול רכישה

12. ביטול עסקה יהיה בהתאם לחוק הגנת הצרכן 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו. הרוכש רשאי לבטל בכתב את העסקה, עקב אי התאמה או פגם, מיום ההזמנה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר. ביקש לבטל הרוכש את המוצר שלא עקב אי התאמה או פגם בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, תגבה העמותה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך מבינם.
13. במקרה של ביטול ההזמנה תהא העמותה רשאית לחייב את הרוכש גם בהוצאות ששילמה העמותה לחברת PAYPAL  עבור העסקה (ככל ששלמה).
14. העמותה תהיה רשאית לבטל את העסקה אם נפלה טעות במחיר המוצר או בתיאורו ו/או אם ארעה תקלת תקשורת ואו בעיה טכנית אחרת ו/או במקרה של כוח עליון המונע את קיום העסקה ו/או אם יתברר כי הרכישה נגועה בפעילות בלתי חוקית של הרוכש או של צד ג' ו/או אם יתגלה כי המוצא אצל מהמלאי. אם ביטלה העמותה את העסקה, היא לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר או עקיף, שנגרם לרוכש או לצד ג'.
15. החנות עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהמוצרים המוצגים יימצאו במלאי, וכן שתיאור המוצרים, תמונתם ומחירם יהיו נכונים ומדויקים, אך יתכן שהמוצר יאזל או שתיפול טעות בתיאורו, בתמונתו או במחירו. במקרה מעין זה תודיע לך על כך החנות, יוחזר לרוכש התשלום והחנות תהיה פטורה מלספק לו את המוצר.
16. כמו כן, ייתכנו פערי גוונים בין תמונת המוצר המתפרסמת באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצר כפי שיסופק בפועל, אין בפערים אלו כדי להוות עילה לביטול העסקה.
17. מכיוון, שהמוצרים הנמכרים בחנות ניתנים מטבעם לשעתוק או לשכפול לא יוכל הרוכש להחליף מוצר שאריזתו המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהוא פגום.

סודיות ופרטיות

18. העמותה מתחייבת לפעול, כמיטב יכולתה, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, לשמירת המידע האישי שנמסר בתהליך רכישת המוצרים, ולא תעשה בו שימוש אלא לצורך מטרות המופיעות להלן. יצוין, כי העמותה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע בהתאם לתקני PCI DSS.
19. עם זאת יודגש, כי מכיוון שהזמנת המוצרים נעשית בסביבה מקוונת ומטבע הדברים ככזו היא חשופה לניסיונות פריצה של גורמים עוינים, אין ביכולת העמותה להבטיח את שמירת המידע באופן מוחלט מפני חדירת גורמים עוינים כאמור למחשביה או של מי מטעמה.
20. לאור האמור לעיל מסכים הרוכש, שאם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת העמותה ו/או מי מטעמה לא יעלה בידה להבטיח את שמירת המידע, לא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגדה.
21. העמותה שומרת על זכותה לאסוף בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה נתונים סטטיסטיים אנונימיים בנוגע לשימוש הרוכש באתר לצורך ניתוחם ושיפור השירות באמצעות כך. העמותה תהיה זכאית למסור נתונים אלו לצדדים שלישיים ובלבד שלא יהיה בהם כדי לזהות את הרוכש באופן אישי.
22. העמותה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של העמותה ו/או מי מטעמה על הכונן הקשיח של המחשב בו הרוכש משתמש באמצעות דפדפן האינטרנט שלו), על מנת לספק לרוכש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה את הרוכש באופן אישי וביכולתו לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
23. העמותה לא תעביר את פרטיו האישיים של הרוכש לאחר פרט למקרים הבאים:
א. לצורך העברתו לחברת PAYPAL לצורך ביצוע ההזמנה ככל שיידרש.
ב. אם עבר הרוכש על החוק.
ג. במסגרת הליך שיפוטי שיתקיים בין העמותה לרוכש, או בהתאם לצו שיפוטי.
24. יודגש, שבאפשרות הרוכש לרכוש מוצרים במרכז ההזמנות ובמקרה שכזה, הזמנת המוצרים תעשה טלפונית באמצעות מענה אנושי ולא באמצעות מערכת מקוונת.

אספקת המוצר

25. בתום ההזמנה, ישלח המוצר ארוז. שליחת המוצר לרוכש תעשה לכתובת אותה סיפק באמצעות דואר ישראל ו/או EMS, באופן הבא:
א. למען בארץ בתוך 14 ימי עסקים (דואר רשום).
ב. למען בחו"ל בתוך 14- 21 ימי עסקים (EMS או בדואר ישראל- רשום).
ספירת ימי האספקה יספרו החל מיום העסקים הראשון שאחרי יום אישור ההזמנה. החנות אינה נושאת בכל אחריות לשיבושים באספקה ו/או בשירות שיגרמו על ידי דואר ישראל ו/או EMS. האספקה והשירות יעשו בהתאם לתנאי חברות המשלוח. החנות תחשב כמקום מסירת המוצר. בעת קבלת המוצר, ייתכן ויידרש הרוכש להציג תעודת זהות או לחתום על גבי שובר כתנאי לקבלת המוצר.
26. הרוכש ישלם עבור המשלוח בנפרד, סכום בנוסף על מחיר המוצר. דמי המשלוח עשויים להשתנות מעת לעת. מחירי המשלוח:
א. משלוח למען בארץ במשקל של עד 2 ק"ג 30 ₪.
ב. משלוח דואר אקספרס בישראל (עד 2 ימי עסקים, עד 2 ק"ג) 50.00 ₪
ג. משלוח למען בחו"ל במשקל של עד 2 ק"ג 150 ₪ (EMS).
ד. משלוח למען בחו"ל במשקל של עד 2 ק"ג 140 ₪ (דואר ישראל- רשום).
ה. עבור משלוח בעל משקל חריג (לפי שיקול דעת החנות) ייגבה, לאחר אישור הרוכש בדוא"ל או בטלפון, מחיר מיוחד.
ו. ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים שנרכשו בחנות. המוצרים ישמרו עבור הרוכש במשך 7 ימים בחנות המזכרות במוזיאון מגדל דוד. במקרה של איסוף עצמי, חיוב בגין הרכישה, יבוצע בעת איסוף המוצרים ולא קודם.

זכויות יוצרים

27. על פי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומים ובמוצרים בחנות, שייכים לעמותה ו/או לחנות ו/או ליוצרים ו/או למי מהספקים, אלא אם כן נקבע באופן מפורש בין החברה לבין מי מהיוצרים ו/או הספקים כי זכויות היוצרים בפרסומים ו/או במוצרים שייכות לגורם אחר. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו וכל מידע המופיע באתר (להלן: "החומר המוגן"). בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אין להשתמש, להעתיק, להפיץ מחדש, לשכפל, או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת בעל הזכויות בחומר המוגן. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל הזכויות בחומר המוגן.

תנאים נוספים

28. יחד עם אישור התקנון יסמן הרוכש אם ברצונו לקבל מהעמותה ו/או מי מטעמה דיוור אלקטרוני בהתאם לחוק חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, לתיבת הדואר האלקטרוני שלו. אם אין ברצונו להמשיך ולקבל דיוור אלקטרוני ביכולתו לבקש להסיר את פרטיו מרשימת הדיוור, על ידי לחיצה על לחצן הסר, המופיע בכל הודעת דיוור.
29. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע מרוכש לרכוש מוצר בצורה מקוונת באמצעות האתר, באמצעות חסימתו או בכל דרך אחרת לרבות במקרים של ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת תנאי התקנון ו/או מסירת פרטים כוזבים במתכוון ו/או ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בעמותה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.
30. העמותה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לרוכש או לצד שלישי, כתוצאה מרכישת מוצרים באמצעות האתר. אחריות העמותה תהיה מוגבלת לכל היותר להחזר כספו של הרוכש.
31. הדין החל על התקנון הינו הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת בין העמותה לרוכש, לרבות בגין תנאי התקנון תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים בלבד.
32. העמותה תהא רשאית להסב ו/או להעביר את זכויותיה וחובותיה לפי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך באישור או יידוע המשתמש.

סגור לתגובות.